โครงสร้างบุคลากร


นายอินสร คำปัน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีนายณัฐพล ขันคำ
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวกัลยาณี อินต๊ะคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ