กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ต.ค. 2562 03:32 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข โครงสร้างบุคลากร
16 ต.ค. 2562 23:47 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวของแต่ละกลุ่ม
16 ต.ค. 2562 00:23 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวของแต่ละกลุ่ม
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี ลบ หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562.pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ.pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (1).pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี ลบ หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562.pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (1).pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:22 กลุ่มกฎหมาย และคดี นำออกไฟล์แนบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ.pdf จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:21 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวของแต่ละกลุ่ม
16 ต.ค. 2562 00:21 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562.pdf กับ หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:20 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (1).pdf กับ หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:20 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ.pdf กับ หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:19 กลุ่มกฎหมาย และคดี สร้าง หน่วยตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2562 00:19 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวของแต่ละกลุ่ม
16 ต.ค. 2562 00:18 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.pdf กับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:18 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.pdf กับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:18 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf กับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:18 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562.pdf กับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:18 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ ประกาศ การกระทําที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560.pdf กับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:17 กลุ่มกฎหมาย และคดี สร้าง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา
16 ต.ค. 2562 00:16 กลุ่มกฎหมาย และคดี แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวของแต่ละกลุ่ม
16 ต.ค. 2562 00:15 กลุ่มกฎหมาย และคดี แนบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ายการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549.pdf กับ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า